Josef Šlerka

Prague, Czech Republic asistent na FF UK a šéf vývoje v Ataxo
About

Akademické CV2010 - doposud vedouci Studia nových médii, FF UK2008 - doposud asistent na FF UK, obor Informační věda2007 - začátek doktorandského studia na FF UK, obor Informační věda (nedokončeno, začíná druhý pokus)2006 – přednášková činnost na Studiu nových médii FF UK. Tématem je Technika a kultura a Současná sémiotika2004–2006 přednášková činnost na Katedře kulturologie FF UK. Tématem je Úvod do sémiotiky, včetně sémiotiky mezilidské komunikace.1998–2007 studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor estetika. Studium zakončeno diplomovou práci na téma Sémiotická interpretace Kantovy estetiky u prof. Miroslava Petříčeka.1993–1996 studium dramaturgie na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění. Během studia jsem se věnoval problémům sémiotiky divadla pod vedením prof. Iva Osolsoběho.1992 4. místo ve federálním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie a ostatní společenské vědy s prací na téma „Hérakleitos z Efesu – interpretace".1989–1993 gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové.1981–1988 základní škola Maxima Gorkého v Hradci Králové.Členství v odborných a jiných organizacích:2009 - 2010 místopředseda Akademického senátu UK2008 - 2009 místopředseda Akademického senátu FF UK2007 - 2010  člen Akademického senátu UK2005 – 2010 Předseda redakční rady měsíčníku pro světovou literaturu Plav2004 – 2010 Člen klubu studentů při Centru pro teoretická studia2004 – 2010 Zástupce České republiky v International asociations for semiotics studies (IASS)2004 – doposud Člen Sémiotické skupiny při České společnosti pro kybernetiku a informatiku2003 – doposud Tajemník občanského sdružení Splav!2003–2006 člen Akademického senátu FF UKStudijní pobyty:2004–2005 studijní pobyt ve Freiburgu im Breisgau (Německo), katedra filosofieJaro 2003 studijní pobyt v Bratislavě (Slovensko), katedra estetikyPublikační činnost (výběr):2010 Automatická měřítka čitelnosti pro česky psané texty. Studie z aplikované lingvistiky 2010/1 2007 Pohyb pravdy jako distance a svoboda, in: Teze ke Kacířským esejím Jana Patočky CTS-07-07, Centrum teoretických studií, Praha2004 Materialita znaku v počítačových hrách, in: Kreativita – hledání alternativ, nakl. Aleš Čeněk, Plzeň2004 Karel Čapek – ironik a pragmatista, In Slovo a smysl č. 1, Praha2003 Žánr jako řečová hra, in: Žánr ve filmu. Praha : Národní filmový archiv, 2004.Recenzní činnost:2001 – recenze převážně filosofických a literárních titulů pro Literární noviny, Týdeník A2, Aluzi, Plav, iLiteratura

Links